Sivistystoimen vastuualue alueelliseen valtionhallintoon

19.6.2013

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry (VSV) on erittäin tyytyväinen alueellisen sivistystoimen kokoamiseen aluehallintovirastoihin. On tärkeää, että koulutuksen ja kulttuurin toimialat saatetaan yhteen eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunnon mukaisesti. Organisoinnissa on tärkeää varmistaa sivistystoimen laadukas ja vaikuttava toimintakyky, mikä edellyttää ehdottomasti oman vastuualueen muodostamista sekä riittävien resurssien turvaamista.

Alueellisen valtionhallinnon sivistystoimi koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön substanssiohjauksessa toimivista asiantuntijoista, joilla on laajat tehtävät alueellaan. Alueellinen sivistystoimi pirstottiin vuoden 2010 aluehallintouudistuksessa aluehallintovirastoihin ja ELY-keskuksiin ja on niissäkin hajallaan. Sillä ei ole omaa johtoa, sen kokonaisuus ei hahmotu asiakkaille eikä sivistystoimen ääni juuri kuulu aluehallinnossa eikä paikallishallinnossa. Se jää sosiaali- ja terveystoimen sekä työ- ja elinkeinohallinnon äänen alle. Alueelliselle sivistystoimelle tarvitaan riittävän itsenäinen asema suhteessa toisiin hallinnonaloihin, jotta sen tarkoituksenmukainen ja tehokas toiminta voidaan varmistaa.

Alueellinen sivistystoimi toimii aktiivisesti eri verkostoissa ja näkee poikkihallinnollisen yhteistyön tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. Tämä onnistuu parhaiten tasavertaisista lähtökohdista käsin siten, ettei mikään toimiala dominoi tai alista toista. Sivistystoimelle tarvitaan siis ehdottomasti oma vastuualue, josta säädetään asetuksella. VSV näkee, että jos näin ei tehdä, uudistus jää puolitiehen eikä sivistystoimen toimintakykyä voida turvata. Haluamme vedota päättäjiin, ettei näin kävisi.

Kysymys sivistystoimen vastuualueesta on ensiarvoisen tärkeä asiakkaan kohtaavan asiantuntijatyön sekä uudistuksen onnistumisen turvaamiseksi. Näin uudistus luo pohjan alueellisen sivistystoimen laadukkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle.