Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

12.8.2013

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry (VSV) sai lausuntopyynnön koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. VSV ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa:

VSV pitää erittäin tärkeänä oman vastuualueen perustamista aluehallintovirastoihin, jotta opetus- ja kulttuuritoimen tarkoituksenmukainen, tehokas ja vaikuttava toiminta on jatkossa mahdollista. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan omaa vastuualuetta, josta säädettäisiin asetuksella. Oma vastuualue on syytä sisällyttää myös hallituksen esitykseen, koska siihen on erittäin painavat perustelut. Olemme antaneet asiasta myös kannanoton 18.6.2013, http://www.vsvry.fi/?x103997=1017990

 

Alueellisen sivistystoimen poikkihallinnollinen yhteistyö etenkin sosiaali- ja terveystoimen että työvoimahallinnon kanssa on erittäin tärkeää myös jatkossa. Yhteistyö näiden sektorien kanssa on ollutkin uusissa organisaatioissa aktiivista. Se on kuitenkin ollut enemmän AVIen sosiaali- ja terveystoimen sekä ELYjen työvoimahallinnon painotuksista lähtevää. VSV ry:n mielestä hyvää yhteistyötä on syytä tehdä jatkossa yhdenvertaisista lähtökohdista käsin, tasapuolisesti kaikkien osapuolien intressit huomioiden. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan tulee olla alueilla selkeästi ohjattu ja johdettu. Se ei ole hyvä poikkihallinnollinen malli, että hallinnonalan toimintaan vaikuttaa alueilla voimakkaasti toinen hallinnonala.

 

Nykyisessä aluehallinnossa on sivistyksen painoarvo heikentynyt ratkaisevasti entiseen, ennen vuotta 2010 vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Nykyisessä aluehallinnossa on sivistystoimi sijoitettu AVIen PEOL (peruspalvelut, oikeusturva, luvat) –vastuualueisiin sekä ELYjenETOK (elinkeino, työvoima, osaaminen, kulttuuri) –vastuualueisiin. Käytännössä on käynyt niin, että sivistyspolitiikan edistäminen ja siihen liittyvät näkökulmat ovat tulleet nykyisen aluehallinnon organisaatiotasoilla heikosti huomioiduiksi. Konkreettista vahvistusta asiaan saa mm. katsomalla organisaatioiden ja vastuualueiden johtoryhmien kokouspöytäkirjoja: PEOLia hallitsee täysin soster-asioiden hoito ja ETOKia taas työvoimahallinnon asiat – sivistyksen substanssiasioita on sieltä vaikea löytää.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen aluehallinnon oman kokonaisuuden puuttuminen on näkynyt epäyhdenvertaisena resurssikehityksenä: monilla alueilla HTV-resurssia on vähennetty muita hallinnonaloja selvästi enemmän, jopa reilusti alle puoleen entisestä. Resurssikysymyksistä päätettäessä olisi hyvä verrata aluehallinnon eri toimialojen resurssikehitystä entisen aluehallintomallin päättyessä 31.12.2009 ja nyt uusissa organisaatioissa.

 

VSV ry:n näkemyksen mukaan oma vastuualue aktivoisi uudelleen hallinnonalamme keskushallinnon ja aluehallinnon heikentyneen substanssiohjaus- ja vuoropuhelusuhteen. On selvää, että myös aluetasolla hallinnonalamme asioita voi parhaiten ymmärtää, edistää ja niistä päättää sivistyksen asiantuntija. Sivistyshallinnon systemisellä ja osaavalla keskushallinto-aluehallinto-paikallishallinto –vuorovaikutusotteella voidaan edistää tehokkaasti ja vaikuttavasti alueiden sekä kansalaisten hyvinvointia. Toivomme, että nyt toteutettava uudelleenorganisointi johtaa hallinnonalan kokonaisnäkemyksen kehittymiseen sekä valtakunnan että alueiden tasoilla. Se mahdollistaa entistä strategisemman ja pitkäjänteisemmän vuoropuhelun muiden hallinnonalojen kanssa.

 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että aluehallintovirastoista annettuun lakiin lisättäisiin uusi pykälä 6a §, jossa säädetään mahdollisuudesta määrätä virkamies, hänen itsensä suostumuksella, tekemään tilapäisesti toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä. VSV ry kannattaa tätä esitystä. Nykyisin hyvin ohueksi kehittyneet organisaatiot, joissa keskeisiä tehtäviä saattaa hoitaa vain yksi ainut virkamies, ovat kovin haavoittuvaisia. Tällä lainsäädäntömuutoksella voitaisiin parantaa organisaatioiden toiminta- ja palvelukykyä sekä ketteryyttä myös häiriötilanteissa.

 

Uuden vastuualueen organisoinnissa toivomme otettavan huomioon innovatiivisen hallinnon periaatteita, joita on käsitelty mm. valtiovarainministeriön julkaisussa 41/2011, Entä jos – näkökulmia ja ideoita innovatiivisen hallinnon rakentamiseen.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen organisaatiosta pitäisi rakentaa hierarkialtaan mahdollisimman matala. Hallintokulttuurin tulisi edistää kokonaisvaltaisen asiantuntemuksen ja innovatiivisuuden kehittymistä sekä strategista kumppanuutta ja ketteryyttä. Asiantuntijoiden johtaminen olisi mahdollistavaa ja vahvasti luottamukseen perustuvaa, luovuuteen ja kollektiiviseen dialogiin rohkaistaisiin. Moderni asiantuntijaorganisaation hallintokulttuuri ja toiminta voitaisiin saavuttaa kiinnittämällä erityistä huomiota uuden vastuualueen organisointiin, johtajavalintoihin, resursointiin ja ohjaukseen.