VSV ry kommentoi Akavan työelämän tavoitteita

17.12.2013

VSV ry kommentoi marraskuussa 2013 Akavan työelämän tavoitteiden uusimisprojektia.

Työn vastaanottaminen houkuttelevammaksi

s. 1: Ongelma: Tulo- ja byrokratialoukut voivat johtaa siihen, että työnteko ei ole kaikissa elämäntilanteissa taloudellisesti kannattavaa… Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on niin asiakkaan kuin järjestelmän hallinnoimisen kannalta prosessuaalisesti monimutkainen ja vaikeaselkoinen…

Sosiaaliturvajärjestelmän selkeys ja kannustavuus on todella tärkeä asia. Se pitää laittaa kuntoon mielellään nopealla aikataululla. Ja jo sitä ennen järjestelmän soveltamista pitää korjata pienin askelin yli hallinnonalojen menevällä yhteistyöllä. Hallinnolla pitää olla mahdollisuus ja kyky sellaiseen käytännön yhteistyöhön, jossa tavoitellaan poliittisesti tehtyjen arvovalintojen ja kokonaistavoitteiden saavuttamista. Hallinnon toimintaa pitää myös seurata ja arvioida näiden toteutumisen kannalta. Erilaisiin lain ja arvovalintojen kiertämistapauksiin pitää voida puuttua.

 

Kauemmin työelämässä  - jatkuvuutta työuraan

s. 7: Ongelma: Yhteistoiminta on tärkeä osaamisen kehittämisen väline työpaikoilla, mutta koulutussuunnittelu on monilla työpaikoilla valitettavan puutteellista.

Osaamisen kehittäminen on tärkeä asia. YT-lakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sisältöjen toteutumista tulee seurata heti alusta alkaen eikä vasta kahden vuoden kuluttua. Seurannan lisäksi tarvitaan positiivisia keinoja koulutussuunnittelun parantamiseen ja sitä kautta osaamisen kehittämiseen. Koulutussuunnitteluun ja oppimiseen pitää olla aikaa. Koulutusten laatuun ja tavoitteellisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

s.9: Ongelma: Irtisanominen on työnantajalle liian helppo ja halpa tapa reagoida muutoksiin ja siirtää liiketoimintariskiä työntekijöiden kannettavaksi myös tilanteissa, joissa työnantajan liiketoiminta on voitollista.

Yhtenä ratkaisuna muistiossa esitetään, että työnantajan mahdollisuutta irtisanoa työntekijöitä tuotannollisin perustein rajoitetaan ja painopistettä siirretään taloudellisiin perusteisiin. Yksi harkinnanarvoinen ratkaisu olisi myös irtisanomisperusteiden muuttaminen Työsopimuslakiin. Nykyisin henkilö voidaan kollektiivisten irtisanomisperusteiden mukaan irtisanoa, mikäli tuotannolliset tai taloudelliset perusteet täyttyvät. Se voitaisiin muuttaa niin, että tai-sana korvattaisiin ja-sanalla, jolloin sekä tuotannollisten että taloudellisten perusteiden pitäisi täyttyä.

 

Yksi irtisanomisiin liittyvä asia on ikäsyrjintä irtisanomisissa. Yli 55-vuotiaita on irtisanottu suhteessa enemmän kuin muita ikäryhmiä. Ongelmaan voisi vaikuttaa lakimuutoksilla ja työ- ja virkaehtosopimusten muutoksilla, vaikka se on vaikeaa.

 

s. 9: Ongelma: Nykyinen työlainsäädäntö ja työmarkkinakäytäntö eivät riittävässä määrin mahdollista erilaisten elämäntilanteiden huomioon ottamista…

Tässä kohdassa on tärkeitä näkökohtia työaikajoustoista ja työaikapankeista sekä työaikasuunnittelusta. Hyvällä työaikasuunnittelulla päästään tasaisempaan kuormitukseen ja  parempiin tuloksiin ja edistetään työelämässä jaksamista. Erityisesti asiantuntijatöiden organisointiin pitää kiinnittää enemmän huomiota. Asiantuntijoilla ja esimiehillä pitää olla todellinen mahdollisuus keskittyä oman perustehtävänsä suorittamiseen eikä yhä useampien tukitoimintojen hoitamiseen. Siinä todellakin ammattitaitoa ja osaamista heitetään hukkaan kuten muistiossa on sanottu.

 

Kohdassa on paljon kiinnitetty huomiota siihen, miten pitkän työuran tehneiden työntekijöiden osaamista voitaisiin paremmin tuoda esiin ja hyödyntää. Mainitut keinot, mentorointi ja Hyvä työnantaja-kampanja, vaikuttavat hyviltä. Mentorointi on myös hyvä täydennyskoulutuksen muoto. Kampanja voi olla hyvä tapa lisätä painetta henkilöstöpolitiikan parantamiseen positiivisesti. Sen lisäksi tarvitaan muita tapoja.

 

Vanhusten omaishoitoon liittyvä lainsäädäntö ja työelämän lainsäädäntö tulisi sovittaa yhteen. Pitäisi luoda selvät säännöt, jotka oikeuttavat hoitovapaalle hoitamaan omia vanhempiaan. Nykyinen osa-aikaeläkejärjestelmä tarjoaa oivan mahdollisuuden vanhusten omaishoitoon. Siksi sitä ei missään tapauksessa tule romuttaa vaan kytkeä se osaksi vanhusten omaishoitojärjestelmää.

 

Sukupuolet yhdessä työelämässä

s. 14 Ongelma: Suomalaiset työmarkkinat jakautuvat globaalin kilpailukyvyn näkökulmasta voimakkaasti miesten ja naisten aloihin… Akava pitää välttämättömänä, että molempien sukupuolten osaaminen ja innovaatiokapasiteetti on käytössä palveluyhteiskunnan rakentamisessa.

Tämä on tärkeä näkökohta, jota ei voi unohtaa, samoin ongelman ratkaisut, jotka lähtevät jo varhaiskasvatuksesta.

 

Lisätietoja: 

Tiina Mattila, tiina.mattila (at) ely-keskus.fi

Pekka Perälä, pekka.perala (at) oikeus.fi