Virkamiehiä alueellistetaankin Helsinkiin - VSV ry:n kannanotto 19.11.2011

21.11.2011

Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö, VSV (Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry) on erittäin huolestunut alueellisen sivistyshallinnon nuoriso-, liikunta- ja kirjastoasioiden asiantuntemuksen säilymisestä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella. Lääninhallituksissa toiminut alueellinen sivistyshallinto pilkottiin aluehallintouudistuksessa lukuisiin ELY- ja AVI-organisaatioihin vaikeaselkoiseksi rakenteeksi. Etelä-Suomessa tehtävät jakautuivat Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueelle, mutta tehtäviä hoitava henkilöstö sijoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen alaisuuteen. Nyt sivistyshallintoa heikentää viraston aikomus siirtää tehtäviä alueellisesti hoitava henkilöstö Hämeenlinnasta ja Kouvolasta Helsinkiin vuoden 2013 alussa. Kyse ei ole säästöistä eikä tehtävien kokoamisesta vaan hallintobyrokratian uudelleenjärjestelyistä. VSV on toivonut opetus- ja kulttuuriministeriön ottavan kantaa alueellisen sivistyshallinnon asiantuntemuksen säilyttämisen puolesta, mutta turhaan.

Siirto koskee 13 alueellisen sivistyshallinnon tehtäviä hoitavaa asiantuntijavirkamiestä Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. YT-neuvottelut asiasta ovat vielä kesken, mutta viraston aikeet ovat nähtävissä. Yhtä lukuun ottamatta sivistyshallinnon virkamiehet tekevät nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen tehtäviä, joissa pyritään nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteisiin sekä liikunta- ja kirjastopalveluiden kehittämiseen peruspalveluina. Koko maassa on 52 alueellisen nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimien virkamiestä. He työskentelevät laajennetuilla toimialueilla kuudessa ELY-keskuksessa hoitaen lisäksi yhdeksän muun ELY-keskuksen asioita. Uudistuksen yhteydessä lakkautettiin ELY-keskusten toimipaikkoja, vaikka noin puolet (24 henkilöä) noiden toimialojen virkamiehistä työskenteli lakkautettavilla toimipaikoilla Uudenmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksissa. Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksissa asiassa on toimittu hyvin joustavasti erityisjärjestelyjä soveltaen, koska niissä katsotaan, että ELY-rakenne on vielä muutoksen alla.

Hämeenlinnan ja Kouvolan henkilöstö ei ymmärrä siirtosuunnitelmia, koska niitä ei ole ymmärrettävästi perusteltu. Aluehallintouudistuksessa Etelä-Suomen lääninhallituksen työnantajan edustajat lupasivat nyt siirrettäväksi kaavailluille henkilöille, että he saavat myös jatkossa työskennellä Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. Samaan aikaan, kun jokaisen virkamiehen kanssa käytiin nämä muutoskeskustelut, laadittiin asetus, jossa toimipaikat lakkautettiin. Henkilöstö jäi siihen uskoon, että työnteko voi siirtymäajan jälkeenkin jatkua entisillä paikkakunnilla.

Mahdollinen henkilöstön siirto maakunnista pääkaupunkiin on alueellistamistoimille vastakkainen toimenpide. Voidaan kysyä, onko alueellistamisasetuksen mukaista selvitystä vaihtoehtoisista toimista tehty missään vaiheessa. Voidaan kysyä myös sitä, tiesivätkö henkilöstöjärjestöt sivistyshallinnon virkamiesten tulevista siirroista hyväksyessään aluehallinnon muutoksen, kun yleisenä tavoitteena oli silloin sijoittaa jokainen virkamies omalle paikkakunnalleen. VSV haluaa valtiotyönantajalta perustellut vastaukset näihin kysymyksiin. VSV katsoo, että suunnitellulle siirrolle pitää löytää sellainen vaihtoehto, jolla voitaisiin turvata toimialojen alueellinen osaaminen, palvelussuhteiden jatkuvuus ja henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri ELY-keskusten kesken.