Historiaa

Sivistysosastojen perustamisen historialliset juuret ulottuvat yli sadan vuoden taa


Kansakouluntarkastajat 1885-1970

Kaikkien kansakoulujen ylitarkastajaksi valittiin vuonna 1861 pastori Uno Cygnaeus. Hänen vaikutuksestaan vuonna 1866 säädetyn kansakouluasetuksen mukaisesti voitiin sivutoimisia kansakouluntarkastajia tarvittaessa määrätä ”hyvin uskottujen ja kansanopetusta harrastavien miesten seasta”.

Vuoden 1882 valtiopäivillä säädyt päättivät perustaa kuhunkin lääniin valtion palkkaaman kansakouluntarkastajan viran. Virat täytettiin hallitsijan hyväksymisen jälkeen vuonna 1885. Kansakouluntarkastajien yhdistys perustettiin vuonna 1919.

Naisille tarkastajan virka mahdollistui vuonna 1923. Ensimmäinen naispuolinen tarkastaja nimitettiin kuitenkin vasta vuonna 1965 ja silloinkin nimityksen teki Kajaanin kaupunki. Vanhoissa kaupungeissa tarkastaja oli kunnallinen viranhaltija.


Lääninhallitusten kouluosastot 1970-1997

Kouluhallituksen piirihallintoviranomaisina toimineet kansakouluntarkastajat ja kirjastotarkastajat siirrettiin 1.4.1970 lääninhallituksiin perustettuihin kouluosastoihin. Niiden tehtävien laajennuttua mm. ammatillisen koulutuksen suunnittelun ja sittemmin myös hallinnon puolelle, perustettiin pian tutkimussihteerin, suunnittelijan ja ammattikasvatustarkastajan toimia ja virkoja. Kouluosastojen tehtävänä oli hoitaa lääninhallituksille alistettujen kansa- ja peruskoulujen, oppikoulujen, kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, ammatillisten oppilaitosten sekä yleisten kirjastojen asioita.

Kansakouluntarkastajien yhdistys muutti samalla nimensä Valtion kouluhallinnon virkamiehet VKV ry:ksi.


Sivistysosastot 1.9.1997-31.12.2009

Viiteen uuteen lääninhallitukseen perustettuun sivistysosastoon siirtyivät lakanneiden kouluosastojen jälkeen jääneet tehtävät. Sivistysosastoihin liitettiin nuorisotoimen, liikuntatoimen ja läänin taidetoimikuntien viranhaltijat tehtävineen.

Jo ennen lääninuudistusta oli järjestön nimi ja säännöt muutettu tavallaan sitä ennakoiden. Uusi järjestön nimi on Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry

Akavan pienimmän liiton jäsenmäärä on noin 140 ja heistä suurin osa on naisia. Vuonna 2009 VSV ry liittyi Akavan Erityisalojen jäsenyhdistykseksi.


Aluehallinnon kehittämis- ja uudistushankkeen yhteydessä lääninhallitukset lakkautettiin 31.12.2009 ja sivistystoimentarkastajat aloittivat uusissa aluehallintovirastoissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 1.1.2010.


Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueet

Uusiin aluehallintovirastoihin perustettiin opetus- ja kulttuuritoimi -vastuuaueet 1.1.2013. Suuri osa yhdistyksen jäsenistä työskentelee näillä vastuualueilla, jotka käsittävät opetustoimen, ml. varhaiskasvatus, kirjastotoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen tehtäviä.

Uno Cygnaeus (Museovirasto)
  • Pauli Rautama on toimittanut VSV ry:n historiikin yhdistyksen 90-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2009.

  • Kansakoulujen tarkastus 1950 / Länsi-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto 2002 (http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/siv/home.nsf - julkaisut - Länsi-Suomen lääninhallituksen muut julkaisut 2002)

  • Raportti entisille kansakoulun- ja koulutoimentarkastajille tehdyn kyselyn vastauksista, VSV ry