Yhdistyksen säännöt

 

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry
Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf

 

 

SÄÄNNÖT


Nimi ja kotipaikka 1 §

Yhdistyksen nimi on Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry – ruotsiksi käännettynä Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

Tarkoitus 2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sivistyshallinnon tehtävissä toimivien viran- ja toimenhaltijoiden sekä alalla toimineiden henkilöiden ammatillisena yhdyselimenä. Yhdistys valvoo jäsentensä oikeudellista asemaa, edistää palkkaukseen liittyviä ja muita ammatillisia etuja samoin kuin edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistyksen eettisen ja toimintaa ohjaavan pohjan muodostaa sivistyksen parhaaksi toimiminen. Tarkoituksena on myös ylläpitää senioritoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee jäsentensä palkkausta ja muita etuja sekä viranhoitoa koskevia esityksiä ja aloitteita, neuvottelee niistä valtakunnallisen ammatillisen keskusjärjestönsä ja valtion viranomaisten kanssa, tukee yhdistyksen jäseniä heidän virkatoimissaan, antaa pyydettäessä lausuntoja ja ohjeita, toimeenpanee esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ryhtyy muihin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi yhdistys ylläpitää epäitsenäistä senioriklubia sekä järjestää virkistystilaisuuksia.

 

Yhdistyksen jäsenyys 3 §

Yhdistykseen voivat kuulua sivistyshallinnon tehtävissä toimivat viran- ja toimenhaltijat sekä muut henkilöt, joka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistykseen voivat kuulua myös Ahvenanmaan maakunnan sivistyshallinnon viran- ja toimenhaltijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenet suorittavat vuosikokouksessa päätettyä jäsenmaksua.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on vapaa jäsenyydestään eroilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

Yhdistyksen vuosikokous 4 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ja samalla ilmoittaa käsiteltäväksi halutut asiat. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä joka toinen vuosi, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä, vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrätään samalla jäsenmaksun suuruus. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

5 §

Jäsen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, jossa haluaa asiansa käsiteltäväksi.

 

 

6 §

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on yleensä avoin. Mikäli kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä on sellainen toimitettava. Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestyksessä ratkaisee yksikertainen äänten enemmistö, paitsi 10 §:ssä mainitussa tapauksessa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa, muuten puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kokouksessa on niillä jäsenillä, jotka ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, oikeus valtuuttaa toinen jäsen puolestaan käyttämään äänivaltaansa. Sama henkilö saa valtakirjalla edustaa yhtä tai useampaa muuta jäsentä.

 

Hallitus 7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä, jotka edustavat eri organisaatioita ja maan eri alueita. Kullakin varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallitus voi puheenjohtajan kutsusta kokoontua varajäsenineen tarvittaessa keskustelemaan yhdistyksen kannalta laajakantoisista asioista.

Hallituksen tehtävä on valita varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut toimihenkilöt; edustaa yhdistystä; kutsua yhdistys koolle; valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat; panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset; ryhtyä yhdistyksen kokousten välillä niihin toimenpiteisiin, joita 2 § 2 momentissa määrätyt tehtävät edellyttävät ja tiedottaa tarvittaessa yhdistyksen jäsenille toimenpiteistään ja niiden tuloksista; hoitaa huolellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta samoin kuin kantaa jäsenmaksut; hyväksyä yhdistyksen jäsenet; pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä; hoitaa kaikki yhdistystä koskevat juoksevat asiat sekä; ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Hallitus päättää mihin keskusjärjestöön yhdistys kuuluu kuultuaan jäseniä yhdistyksen kokouksessa.

 

Tilit ja tilintarkastus 8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään 5 viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tarkistettavaksi. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkauduttua on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen viimeiseen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla yhdistyksen jonkin tarkoituksen edellyttämän tavoitteen hyväksi. Samaan tarkoitukseen varat käytetään yhdistyksen tullessa lakkautetuksi.

 

 

- Säännöt hyväksytty 27.4.2015 kevätkokouksessa -