Yhdistyksen säännöt

 

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry
Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf

 

 

SÄÄNNÖT


Voimassaolevat säännöt: 15.12.2022 14:50:03


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry, ruotsiksi käännettynä Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sivistyshallinnon tehtävissä toimivien viran- ja toimenhaltijoiden ammattiyhdistyksenä. Yhdistys valvoo jäsentensä oikeudellista asemaa, edistää palkkaukseen liittyviä ja muita ammatillisia etuja samoin kuin edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä jäsentensä palkkausta ja muita etuja sekä viranhoitoa koskevia esityksiä ja aloitteita, neuvotella niistä muiden toimijoiden kanssa, tukea yhdistyksen jäseniä heidän virkatoimissaan, antaa lausuntoja, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, järjestää virkistystoimintaa sekä ryhtyä muihin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi yhdistys voi ylläpitää senioritoimintaa.


3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen voivat kuulua sivistyshallinnon tehtävissä toimivat viran- ja toimenhaltijat sekä muut henkilöt, joka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistykseen voivat kuulua myös Ahvenanmaan maakunnan sivistyshallinnon viran- ja toimenhaltijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenet suorittavat vuosikokouksessa päätettyä jäsenmaksua.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksuista päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta.

 

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä, jotka mahdollisuuksien mukaan edustavat eri organisaatioita, toimialoja ja maan eri alueita. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus päättää mihin keskusjärjestöön yhdistys kuuluu kuultuaan jäseniä yhdistyksen kokouksessa.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen, mukaan lukien vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistys voi kokoontua tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ja samalla ilmoittaa käsiteltäväksi halutut asiat. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Ylimääräisessä kokouksessa ei tarvitse käsitellä muita varsinaisen vuosikokouksen asioita.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkauduttua on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen viimeiseen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla yhdistyksen jonkin tarkoituksen edellyttämän tavoitteen hyväksi. Samaan tarkoitukseen varat käytetään yhdistyksen tullessa lakkautetuksi.